Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare

 

  • Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara.
  • Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset.