Cilët jemi!

 INSTITUTI I NDËRTIMIT, me qendër në Tiranë, institucion me vetë-financim është krijuar bazuar në Urdhrin e Ministrit të Rregullimit të Territorit dhe Turizmit me Nr. 225 Dt 29.06.2004 “Për Krijimin e Institutit të Ndërtimit”.